سرور مجازی با CPU اختصاصی و اشتراکی

رم 2 گیگ CX11 ماهیانه 4.51 یورو

ماهیانه 4.51 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 2 گیگ
------------------------------
CPU
1 هسته اشتراکی Intel® Xeon® Gold
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------
هارد
20 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان

رم 2 گیگ CPX11 ماهیانه 5.18 یورو

ماهیانه 5.18 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 2 گیگ
------------------------------
CPU
2 هسته اشتراکی AMD EPYC™ 7002
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
40 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان یا آمریکا

رم 4 گیگ CAX11 ماهیانه 4.51 یورو

ماهیانه 4.51 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 4 گیگ
------------------------------
CPU
2 هسته اشتراکی Ampere® Altra
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
40 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان

رم 4 گیگ CX21 ماهیانه 6.37 یورو

ماهیانه 6.37 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 4 گیگ
------------------------------
CPU
2 هسته اشتراکی Intel® Xeon® Gold
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
40 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان

رم 4 گیگ CPX21 ماهیانه 8.98 یورو

ماهیانه 8.98 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 4 گیگ
------------------------------
CPU
3 هسته اشتراکی AMD EPYC™ 7002
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
80 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان یا آمریکا

رم 8 گیگ CAX21 ماهیانه 7.72 یورو

ماهیانه 7.72 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 8 گیگ
------------------------------
CPU
4 هسته اشتراکی Ampere® Altra
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
80 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان

رم 8 گیگ CX31 ماهیانه 11.54 یورو

ماهیانه 11.54 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 8 گیگ
------------------------------
CPU
2 هسته اشتراکی Intel® Xeon® Gold
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
80 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان

رم 8 گیگ CCX13 ماهیانه 14.86 یورو

ماهیانه 14.86 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 8 گیگ
------------------------------
CPU
2 هسته اختصاصی
AMD Milan EPYC™ 7003 یا AMD Genoa EPYC™ 9654
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
80 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان یا آمریکا

رم 8 گیگ CPX31 ماهیانه 16.18 یورو

ماهیانه 16.18 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 8 گیگ
------------------------------
CPU
4 هسته اشتراکی AMD EPYC™ 7002
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
160 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان یا آمریکا

رم 16 گیگ CAX31 ماهیانه 14.86 یورو

ماهیانه 14.86 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 16 گیگ
------------------------------
CPU
8 هسته اشتراکی Ampere® Altra
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
160 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان

رم 16 گیگ CX41 ماهیانه 20.71 یورو

ماهیانه 20.71 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 16 گیگ
------------------------------
CPU
4 هسته اشتراکی Intel® Xeon® Gold
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
160 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان

رم 16 گیگ CCX23 ماهیانه 29.14 یورو

ماهیانه 29.14 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 16 گیگ
------------------------------
CPU
4 هسته اختصاصی
AMD Milan EPYC™ 7003 یا AMD Genoa EPYC™ 9654
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
160 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان یا آمریکا

رم 16 گیگ CPX41 ماهیانه 29.99 یورو

ماهیانه 29.99 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 16 گیگ
------------------------------
CPU
8 هسته اشتراکی AMD EPYC™ 7002
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
240 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان یا آمریکا

رم 32 گیگ CAX41 ماهیانه 29.14 یورو

ماهیانه 29.14 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 32 گیگ
------------------------------
CPU
16 هسته اشتراکی Ampere® Altra
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
320 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان

رم 32 گیگ CX51 ماهیانه 39.15 یورو

ماهیانه 39.15 یورو
------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
------------------------------
مقدار رم
 32 گیگ
------------------------------
CPU
8 هسته اشتراکی Intel® Xeon® Gold
------------------------------
پورت سرور
10 Gbit
------------------------------هارد
240 گیگابایت NVMe SSD
------------------------------
ترافیک
20 ترابایت
------------------------------
لوکیشن
فنلاند یا آلمان